Reprezentační soutěž
Czech Jump Rope 2022

V neděli 9. 1. 2022 se uskuteční Reprezentační soutěž Czech Jump Rope 2022. Místo konání bude upřesněno.

Soutěž je určena týmům a oddílům, které uvažují o přihlášení do nominací na Mistrovství Evorpy, Mistrovství světa nebo jiné mezinárodní soutěže, kam reprezentanty ČR vysílá národní rope skippingová organizace. Jedná se o soutěž vrcholové úrovně, proto jsou určena následující kvalifikační kriteria v rychlostních disciplínách:

 • Single Rope Speed Sprint: 70 přeskoků (platí i pro zařazení do disciplíny Single Rope Speed Relay)
 • Single Rope Speed Endurance: 350 přeskoků
 • Single Rope Double Unders Relay: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Sprint: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Relay: 250 přeskoků

Soutěžní disciplíny a věkové kategorie

 • SR Speed Sprint (1x30s)
 • SR Speed Endurance (1x180s)
 • SR Triple Unders
 • SR Speed Relay (4x30s)
 • SR Double Unders Relay (2x30s)
 • DD Speed Relay (4x30s)
 • DD Speed Sprint (1x60s)


 • SR Individual Freestyle (s hudbou)
 • SR Pair Freestyle (s hudbou)
 • SR Team Freestyle (s hudbou)
 • DD Single Freestyle (s hudbou)
 • DD Pair Freestyle (s hudbou)
 • DD Triad Freestyle (s hudbou)
 • Wheel Pair Freestyle (s hudbou)

Věkové kategorie:

 • 12 - 15 let
 • 16 let a starší

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. 2022.
Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

V soutěžních disciplínách SR Speed Sprint, SR Speed Endurance, SR Triple Unders, SR Individual Freestyle soutěží muži a ženy zvlášť. Ostatní disciplíny nejsou rozlišovány dle pohlaví.

V jedné kategorii dle pohlaví a věku musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu závodníků/týmů se daná kategorie slučuje s nejbližší (vyšší, pokud je) věkovou kategorií (v případě jednotlivců s nejbližší kategorií stejného pohlaví).

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného.

Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí.
Soutěž se započítává do Bodového systému Czech Jump Rope.

Startovné

Startovné za jednoho přihlášeného závodníka je 700 Kč, bez ohledu na počet disciplín, ve kterých závodí.
Zvýhodněné startovné pro členy Czech Jump Rope je 400 Kč za závodníka.

Startovné se hradí převodem na účet, vždy společně za celý tým/oddíl, nejpozději do 31. 12. 2021.

Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k datu podání přihlášky, tzn. musí mít schválené členství a členské příspěvky připsané na účet Czech Jump Rope. V případě registrace do Czech Jump Rope před podáním přihlášky na Reprezentační soutěž počítejte prosím s lhůtou zpracování přihlášky 5 pracovních dní.

Rozhodčí

Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit jednoho rozhodčího pro Speed disciplíny na každé 4 (i započaté) závodníky, a jednoho rozhodčího pro Freestyle na každých 8 (i započatých) závodníků startujících ve freestyle disciplínách. V případě, že rozhodčí nebudou v dostatečném počtu přihlášeni (nebo se přihlášení rozhodčí soutěže nezúčastní), uhradí tým/oddíl poplatek 1000 Kč za každého chybějícího rozhodčího.

Přihlášení rozhodčí musí mít minimálně certifikaci IJRU rozhodčí level 1 (https://ijru.sport/rules/judge-training). Pro freestyle preferujeme rozhodčí level 2 - tj.  absolventy školení rozhodčích provedeného certifikovaným školitelem IJRU.
Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci.

Přihlašování

Nejzazší termín pro přihlášení závodníků na Reprezentační soutěž Czech Jump Rope 2022 je 26. 12. 2021. Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl odesláním elektronické přihlášky. K přihlášce týmu/oddílu se přikládá přehled jednotlivých závodníků, který je ke stažení u formuláře přihlášky.

Rámcový harmonogram

 • 9:00 Otevření haly, registrace
 • 9:30 Start závodu
 • 16:30 Vyhlášení
 • 17:00 Ukončení závodu

Harmonogram se může měnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků.

Další informace a pokyny

Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice.

Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a v rozsahu uvedeným v přihlášce.

Každý závodník je povinen mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku. Před soutěží mohou být závodníci požádáni, aby předložili lékařské potvrzení ke kontrole.

V závislosti na epidemiologické situaci a opatřeních platných v den konání závodu může organizátor po účastnících vyžadovat potvrzení o testování nebo očkování proti Covid-19, případně se může závod konat s vyloučením diváků.

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu petra.jerabkova@czechjumprope.cz nejpozději 31. 12. 2021. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF, SRTF, DDSF, DDPF, DDTF, WHPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít (například SRPF_SkokaniCZ_NovotnaDvorakova.mp3). Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin.

Po celou dobu soutěže musí mít nezletilí závodníci zajištěn dozor dospělé osoby. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání soutěže.

Antidoping

Czech Jump Rope se hlásí k principu čistého sportu. Vyzýváme všechny týmy, trenéry a závodníky, aby se seznámili s obsahem Světového antidopingového kodexu a bez výjimek se jím řídili. Více informací na: www.antidoping.cz 


Místo konání soutěže

bude upřesněno

Kontakt

Petra Jeřábková
petra.jerabkova@czechjumprope.cz 
tel.: 603 800 913