Hlavní aktivity Czech Jump Rope

  • Organizování, provozování a podpora sportu jump rope (rope skipping) ve všech jeho formách na území ČR
  • Plnění úlohy zastřešující organizace pro oddíly jump rope (rope skipping) v ČR
  • Podpora svých členů a zejména mládeže - vzdělávání sportovců, trenérů i rozhodčích
  • Příprava a zajištění významných sportovních akcí domácí i zahraniční úrovně
  • Rozvíjení mezinárodní spolupráce

V co věříme (Mise Czech Jump Rope)

Věříme, že sport jump rope v sobě zahrnuje náročnou fyzickou aktivitu spojenou s kreativitou, koordinační i estetickou složkou. Díky své variabilitě je jump rope ideální jak pro jednotlivce, tak i skupiny. Jump rope představuje nevyčerpatelnou studnu individuálních i skupinových aktivit a nikdy nepřestane bavit.

Vnímáme jump rope jako sport dostupný každému, nenáročný na materiální či prostorové vybavení.
Czech Jump Rope chce napomoci šířit tento sport v ČR a vytvořit podmínky, které by umožnily existenci závodních i amatérských týmů. Naší ambicí je zastřešit systém soutěží, umožnit vzdělávání skokanů, trenérů i rozhodčích, spolupracovat s národními i mezinárodními organizacemi a partnery. A to všechno v přátelské a otevřené atmosféře fair-play.

Jak funguje Czech Jump Rope

Czech Jump Rope je spolek, který se řídí svými stanovami. Nejvyšším orgánem Czech Jump Rope je Valná hromada, která se koná minimálně 1x ročně a které se mohou účastnit a hlasovat na ní všichni kolektivní a čestní členové.

Statutárním orgánem je pětičlenný Výkonný výbor, který je volen Valnou hromadou.

Všichni členové Czech Jump Rope se tak mohou podílet na rozhodování o jeho činnosti, o společných pravidlech a dalším rozvoji.

Czech Jump Rope vydalo nové Stanovy k 6.9.2019. Nově umožňují registrovat jako kolektivní členy také týmy, které zastřešuje fyzická osoba - podnikatel.