IJRU Mistrovství světa 2023

International Jump Rope Union (IJRU) pořádá 16. - 23. července 2023 v Coloradu v USA sérií tří světových šampionátů -  World Jump Rope Championships (WC), Junior World Championships (JWC) a International Open Tournament (IOT).

V souladu s pravidly IJRU nominuje Czech Jump Rope na tyto soutěže závodníky, kteří budou reprezentovat Českou republiku, a proto oslovuje trenéry českých rope skippingových týmů, aby přihlásili do nominace na světové soutěže závodníky, kteří splňují kvalifikační kriteria a mají zájem stát se součástí reprezentačního týmu za níže uvedených podmínek.

Před přihlášením do nominace si prosím prostudujte jak propozice soutěže,
tak aktuálně platná pravidla soutěžní pravidla IJRU.

Přihlášku za své závodníky zašle trenér týmu nejpozději do 16. 3. 2023 pomocí formuláře níže.

Závodníci z České republiky mají k dispozici 3 místa v každé disciplíně a každé věkové/genderové kategorii v rámci World Jump Rope Championships (WC), Junior World Championships (JWC) a 2 místa v každé disciplíně a každé věkové/genderové kategorii v rámci International Open Tournament (IOT).  Nominovat závodníky bude Výkonný výbor za použití platných Pravidel nominací na mezinárodní soutěže, podle aktuálního stavu Bodového systému Czech Jump Rope pro nominace a s přihlédnutím k výsledků posledních tří bodovaných soutěží.

Podmínky pro přihlášení do nominace

 • Minimální věk přihlášených závodníků je 12 let k 31. 12. 2023
 • Závodníci splňují kvalifikační kriteria pro disciplíny, do kterých se přihlašují
 • Nezletilí závodníci musí mít zajištěn dospělý doprovod po celou dobu konání soutěže
 • Závodníci uhradí veškeré náklady spojené se svou účastí na soutěži, včetně předepsaných reprezentačních dresů
 • Tým/oddíl, který závodníky přihlašuje, zajistí účast rozhodčích na soutěži v počtu a s kvalifikací dle zveřejněných pravidel IJRU
 • Závodníci si zajistí dopravu do místa konání soutěže, cestovní doklady, pojištění apod.
 • Každý závodník předloží posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na soutěži, který nesmí být starší 1 roku v poslední den konání soutěže
 • Závodník, příp. zákonný zástupce, podepíše Smlouvu o účasti v reprezentačním týmu v případě, že bude do reprezentačního týmu vybrán
 • Členem reprezentačního týmu se mohou stát pouze evidovaní členové Czech Jump Rope

Kvalifikační limity

 • Single Rope Speed Sprint: 70 přeskoků (platí i pro zařazení do disciplíny Single Rope Speed Relay)

 • Single Rope Speed Endurance: 350 přeskoků

 • Single Rope Triple Unders: 20 přeskoků

 • Single Rope Double Unders Relay: 130 přeskoků

 • Double Dutch Speed Sprint: 130 přeskoků

 • Double Dutch Speed Relay: 250 přeskoků

Splnění kvalifikačních limitů se posuzuje podle nejlepšího dosaženého výsledku v posledních třech bodovaných soutěžích Bodového systému Czech Jump Rope.

Prosím prostudujte si podrobná pravidla, podmínky a postup přihlášení a potvrzení nominací. Přihlášením do nominace potvrzuje trenér, že se všichni přihlášení seznámili s pravidly, podmínkami a zněním reprezentační smlouvy a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Podmínky a ceny

 • Podmínky, termíny a ceny jednotlivých balíčků pro účastníky a doprovod - viz propozice
 • K ceně účasti na závodech je třeba počítat s cenou za ubytování, které se bude objednávat společně dle instrukcí od IJRU. Odhadované ceny za osobu a noc jsou 75 - 100 USD (včetně snídaně)
 • Junior World Championship je určen závodníkům od 12 do 15 let
 • World Jump Rope Championship je určen závodníkům od 16 let
 • Na International Open Tournament soutěží závodníci v kategoriích 12 - 15 let, 16 - 18 let, 19+ a 30+
 • Disciplíny jednotlivých soutěží - viz přihláška nebo propozice výše
 • Podmínky zařazení závodníků dle věku - viz soutěžní příručka IJRU

Rozhodčí

Rozhodčí pro reprezentaci ČR zajistí na své náklady každý tým, který své závodníky přihlašuje do nominace, a to v počtu dle požadavků IJRU. V případě nedodání odpovídajícího počtu rozhodčích se tým/oddíl zavazuje uhradit poplatek za nedodané rozhodčí, který je rovněž stanoven pravidly IJRU.

V propozicích soutěže aktuálně nejsou dostupná podrobná pravidla pro přihlašování a účast rozhodčích, proto budeme podrobnosti řešit s přihlášenými týmy průběžně v návaznosti na informace a pokyny, které nám IJRU poskytne.

V každém případě platí, že oddíly přihlášením do nominace potvrzují, že jsou si vědomi povinnosti dodání rozhodčích na své náklady, jsou si vědomi, že přesné podmínky účasti rozhodčích budou známy později, než v termínech pro přihlášení závodníků, s touto situací jsou srozuměni a s postupem souhlasí.

Přihláška do reprezentačního týmu

Přihlášku vyplňuje trenér týmu/oddílu za všechny přihlašované závodníky, trenéry i doprovod.

 • Soupis závodníků a doprovázejících osob si stáhněte níže a připojte ji k přihlášce.
 • Závodníky nepřihlašujete do konkrétní soutěže - účast v soutěži je součástí nominace; přednostně se obsazují místa na WC/JWC a následně na IOT.
 • Pokud pro své závodníky preferujete účast na IOT místo WC/JWC, uveďte to prosím v poznámce v přihlášce.
 • Na druhém listu přihlášky vyplňte seznam trenérů a dalších doprovázejících osob, pro které chcete zajistit balíček pro účast na MS, konkrétní volbu balíčku bude možné upřesnit později v rámci přijetí nominace

Další informace a termíny

O výsledku nominace bude zástupce Czech Jump Rope informovat týmy e-mailem do 20. 3. 2023.

Tým potvrdí účast závodníků v reprezentačním týmu do 24. 3. a následně zajistí podepsání Smlouvy o účasti v reprezentačním týmu všemi závodníky (či jejich zákonnými zástupci) do 29. 3. 2023. Ke stejnému datu je splatná záloha ve výši 30 % ceny za účast v soutěži.

Doplatek ceny za účast na soutěži do 20. 5. 2023. Je možné, že platbu za ubytování bude třeba uhradit samostatně v dřívějším termínu.
Na všechny platby bude závodníkům/týmům vystavena faktura.

V případě, že z kapacitních důvodů nebudou někteří přihlášení závodníci do nominace zařazeni, zůstanou v pozici "náhradníků" a mohou být dodatečně osloveni, pokud někdo z vybraných závodníků svou nominaci nepřijme.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte Martinu Varkočkovou -  martina.varkockova@czechjumprope.cz