Strategie vzdělávání rozhodčích

Technická komise proto sestavila Strategii pro vzdělávání rozhodčích, jejíž cílem je optimálně postihnout potřeby rozhodčích v každé fázi jejich odborného rozvoje, nabídnout školení v odpovídající míře náročnosti, udržovat aktivitu a znalosti zkušených rozhodčích, kteří již jsou držiteli mezinárodního certifikátu a v neposlední řadě také poskytnout servis pořadatelům soutěží v podobě aktuální databáze rozhodčích s informacemi o jejich pokročilosti a specializaci.

Strategie vzdělávání rozhodčích a zejména způsob jejího naplňování se bude průběžně adaptovat aktuálním možnostem a potřebám členských týmů svazu, pořadatelů soutěží a především potřebám rozhodčích samotných. Protože jsou to hlavně oni, pro koho je navržený systém vzdělávání určen.


Zájemcům o práci rozhodčích jsou k dispozici různé typy školení, zejména ve vztahu k úrovni pokročilosti a typu soutěží, kterých se v roli rozhodčích chtějí účastnit.


Klasifikace rozhodčích dle jejich zkušeností

Pro účely vzdělávání a účasti na soutěžích rozděluje Czech Jump Rope své rozhodčí na čtyři kategorie podle dosažené úrovně dovednosti.

Zařazení do úrovně je dáno nejen formálně dosaženým vzděláním a získaným certifikátem, ale určuje si jej i rozhodčí sám, podle subjektivního pocitu jistoty při rozhodování. Splnění podmínek určitě úrovně tak nezavazuje rozhodčího např. k hodnocení obtížnosti na národní soutěži, pokud sám není přesvědčen, že by v této roli poskytl kvalitní výkon.

Na druhé straně Czech Jump Rope a Technická komise motivuje rozhodčí po dosažení odpovídající úrovně, aby se do obtížnějšího typu rozhodování zapojili, protože praxe, jakkoliv je ze začátku nepochybně náročná, je nejlepším způsobem, jak se dále zlepšovat a získávat jistotu v rozhodování.

Začátečníci

 • praxe 0 - 1 rok

 • působí jako rozhodčí na soutěžích nižší výkonnostní úrovně

 • hodnotí primárně speedové disciplíny a u freestyle disciplín prezentaci

Pro tuto úroveň je určeno:

 • školení rozhodčích pro začátečníky: 2 denní prezenční kurz, který pořádáme 1x ročně
 • případně školení na online portálu IJRU level 1 speed a level 1 prezentace (anglicky, zdarma)
 • pravidelná setkání rozhodčích (online)

Pokročilí

 • praxe 1 - 3 roky

 • na soutěžích nižší výkonnostní úrovně hodnotí freestylové disciplíny - všechny typy rozhodčích, obtížnost do level 2

 • na soutěžích národní úrovně hodnotí speedové disciplíny a u freestylových disciplín prezentaci

Pro tuto úroveň je určeno:

 • školení rozhodčích IJRU level 2: 2 denní prezenční kurz, který pořádáme 1x ročně
 • a zároveň školení na online portálu IJRU level 2 speed a level 2 prezentace (anglicky, zdarma)
 • pravidelná setkání rozhodčích (online)


Zkušení

 • praxe 3 a více let

 • mají certifikát IJRU rozhodčí level 2 nebo level 3
 • jsou plnohodnotnými rozhodčími pro všechny národní soutěže

 • profilují svůj typ rozhodcovské kategorie freestyle disciplín, na kterou se specializují; doporučujeme, aby si každý rozhodčí vybral 2 kategorie

 • vykazují spolehlivé a konzistentní hodnocení

 • u speedových disciplín vstupují do role head judge

Pro tuto úroveň jsou určena pravidelná setkání rozhodčích (online), kde by měli aktivně vstupovat do diskuse.


Stars

 • praxe 5 a více let

 • mají certifikát IJRU rozhodčí level 3
 • vykazují spolehlivé a konzistentní hodnocení
 • Czech Jump Rope je vysílá na mezinárodní soutěže

 • mají zkušenosti s hodnocením na soutěžích v zahraničí

Pro tuto úroveň jsou určena pravidelná setkání rozhodčích (online), kde by měli aktivně vstupovat do diskuse.


Školení rozhodčích a členství v komunitě rozhodčích

Zájemcům o práci rozhodčích jsou k dispozici různé typy školení, zejména ve vztahu k úrovni pokročilosti a typu soutěží, kterých se v roli rozhodčích chtějí účastnit.

Školení rozhodčích I. pro začátečníky - prezenční školení

  • koná se pravidelně 1x ročně

  • dvoudenní školení, jehož součástí jsou speedové i freestyle disciplíny
  • pro freestyle se školí pouze single rope disciplíny (individual, pairs, team)

  • obtížnost pouze do level 2

  • účastník školení nemusí předem procházet online školení

  • výstupem je certifikát Czech Jump Rope o absolvování základů pro rozhodčí

Školení rozhodčích II. pro pokročilé - prezenční školení
 • pravidelně 1x ročně

 • dvoudenní školení, jehož součástí jsou speedové i freestyle disciplíny
 • zaměření především na obtížnost všech disciplín a hodnocení povinných prvků

 • speed a prezentace - praktický nácvik v základním rozsahu (předpokládá se již znalost z předchozí úrovně)
 • podmínka účasti: dokončený online kurz na IJRU portále - level 1 speed, prezentace, obtížnost, povinné prvky

 • po absolvování školení lze získat na IJRU portále certifikát IJRU rozhodčí level 2

Rekvalifikace rozhodčích

 • rekvalifikace bude probíhat v případě, že dojde k úpravě znění pravidel IJRU

 • pokud změny budou malé, bude mít formu online setkání

 • při významných změnách může být formou prezenčního školení

 • obsahem rekvalifikačního školení jsou pouze změny pravidel


Online školení

 • konají se 1x měsíčně, délka školení je 1 - 1,5 hodiny

 • obsah je zaměřený především na hodnocení obtížnosti a povinných prvků
 • během školení jsou zodpovídány jakékoliv dotazy k práci rozhodčích
 • rozhodčí přihlášení k online školení dostávají zpravidla předem videa k hodnocení; v rámci školení se pak vysvětluje správné hodnocení

Další možností vzdělávání je role "stínového rozhodčího" na soutěži, pokud pořadatel tuto možnost v soutěži nabídne. Stínový rozhodčí může být pro speed i freestyle disciplíny. V rámci freestyle panelu si vybere jeden typ hodnocení, zaznamená své výsledky a ty může následně porovnat s oficiálním skóre závodníků.

Komunita rozhodčích

Každý členský i nečlenský tým Czech Jump Rope může přihlásit své rozhodčí do komunity rozhodčích. Roční poplatek za členství je 500 Kč, rozhodčí členských týmů Czech Jump Rope mají členství pro své rozhodčí zdarma. V rámci členství v komunitě jsou poskytována pravidelná online školení rozhodčích. Prezenční školení jsou pro všechny účastníky zpoplatněna samostatně, s cenovým zvýhodněním pro členské týmy.

Doporučený počet rozhodčích pro každý tým je minimálně 1 rozhodčí na 10 aktivních závodníků.

Veškerá aktivita rozhodčích (školení v IJRU online portálu, účast na online i prezenčních školeních, hodnocení na soutěžích) je evidována v databázi rozhodčích. Jako rozhodčí na národních soutěžích jsou preferováni aktivní rozhodčí, kteří:

 • absolvovali v daném roce prezenční školení a alespoň 30 % online školení
 • nebo jsou vyškolenými rozhodčími Level 2 nebo 3 a v daném roce absolvovali alespoň 60 % onine školení

Aktivní rozhodčí by měl alespoň 2x v kalendářním roce rozhodvat na soutěži.

Spolupráce s pořadateli soutěží

Členský tým, který je pořadatelem soutěže (jakékoliv výkonnostní úrovně), může požádat Technickou komisi o zprostředkování kontaktu na rozhodčí, kteří mají odpovídající kvalifikaci pro danou soutěž a mohli by pomoci s jejím zajištěním v roli rozhodčích. Technická komise poskytne nezbytnou součinnost při výběru vhodných a aktivních rozhodčích a komunikaci s nimi.

Technická komise může metodicky pomoci s přípravou role "stínových rozhodčích" na soutěži (tj. konzultuje, jaké podklady pro stínové rozhodčí je potřeba připravit, jak jim umožnit následné sebehodnocení).

Technická komise obdrží podrobné výsledky hodnocení soutěže až na úroveň jednotlivých rozhodčích minimálně pro každou soutěž zařazenou do bodového systému Czech Jump Rope. Poskytnutí podrobných výsledků ostatních soutěží je na rozhodnutí pořadatele. Technická komise tyto podrobné výsledky není oprávněna s nikým dalším sdílet - výsledky slouží pouze pro kontrolu konzistence výsledků mezi rozhodčími a následného plánování obsahu online školení, aby byly včas podchyceny případné problémy a nejasnosti v rozhodování.

Kontakty

Strategie vzdělávání rozhodčích je navržena především jako pomůcka pro rozhodčí samotné, pro týmy, trenéry a pořadatele soutěží.

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, dotazy či náměty, Technická komise je vám k dispozici prostřednictím své předsedkyně Anežky Bočkové anezka.bockova@czechjumprope.cz