Podmínky účasti na akreditovaném kurzu Trenér Rope Skipping


 1. Organizátorem kurzu je Czech Jump Rope, z.s, se sídlem Langweilova 694, 198 00 Praha 9 - Hostavice,
  IČ: 07647476.
 2. Účastník prohlašuje, že údaje jím uvedené v přihlášce na kurz jsou aktuální a pravdivé.
 3. Odeslaná přihláška je závazná.
 4. Kurzu se může účastnit pouze přihlášený účastník osobně, zastoupení či doprovod jiných osob není povoleno. Na začátku kurzu se účastníci identifikují platným osobním dokladem s fotografií.
 5. Cena za kurz musí být za účastníka uhrazena bankovním převodem na účet 2101549907/2010 do data splatnosti uvedeném na faktuře, jinak je přihláška neplatná.
 6. Cena za závěrečnou zkoušku musí být uhrazena bankovním převodem na základě vystavené faktury nejpozději 2 týdny před konáním zkoušky, jinak účastník nemůže zkoušku v daném termínu vykonat.
 7. Při zrušení účasti na kurzu účastníkem méně než 2 týdny před začátkem kurzu činí storno poplatky 50 % ceny kurzu.
 8. V případě omezení počtu účastníků vzdělávacích akcí úředním rozhodnutím, mají přednost účastníci v pořadí, jak se na kurz přihlásili. Ostatním účastníkům bude cena za kurz vrácena nebo nabídnut pozdější termín. Při zrušení kurzu organizátorem nebo z úředního rozhodnutí před zahájením kurzu, bude cena za kurz vrácena v plné výši.
 9. V případě, že nebude možné dílčí část kurzu uspořádat v naplánovaném termínu z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu úředního rozhodnutí, vyhlásí organizátor náhradní termíny.
 10. V případě, že účastník nesplní povinnou minimální docházku na kurz v rozsahu 80 %, nebude mu umožněno konat závěrečnou zkoušku a musí kurz opakovat. Cena kurzu ani její poměrná část se v tomto případě nevrací, platbu za zkoušku účastník nehradí nebo mu bude vrácena.
 11. V případě, že účastník závěrečnou zkoušku nesplní (je hodnocen "nevyhověl"), cena na zkoušku se nevrací. Účastník může zkoušku opakovat nejvýše dvakrát, cena a podmínky pro každou zkoušku jsou stejné. Pokud účastník neuspěje ani při třetím pokusu, musí pro další pokus závěrečné zkoušky opakovat celý kurz. Cena kurzu ani cena zkoušek se nevrací.
 12. Pokud se účastník ze zdravotních důvodů nemůže v řádném termínu zúčastnit závěrečné zkoušky, bude mu umožněno konat zkoušku v termínu náhradním. Zdravotní důvody je nutné doložit lékařským potvrzením.
 13. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny organizátora i lektorů a dbát na bezpečnost svou i ostatních účastníků.
 14. Účastník prohlašuje, že jeho zdravotní stav umožňuje účast na teoretické i praktické části kurzu. Kurzu se účastní na svou odpovědnost a přijímá veškerá rizika, která s sebou účast na kurzu přináší. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání kurzu.
 15. Osobní údaje předávané účastníky v přihlášce slouží pro organizační zajištění akce a vystavení osvědčení o absolvování kurzu. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji jsou na webu správce.
 16. Účastník kurzu souhlasí, že jej organizace Czech Jump Rope může v budoucnu oslovovat s nabídkou vzdělávacích nebo podobných akcí. Tento souhlas může kdykoliv odvolat písemným vyjádřením na info@czechjumprope.cz.
 17. Účastník souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů v průběhu kurzu, s archivací médií a jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti Czech Jump Rope např. v tisku, na internetu, atp.