Reprezentační soutěž 2023

V neděli 5. 11. 2023 se uskuteční již třetí Reprezentační soutěž Czech Jump Rope ve sportovní hale ZŠ Jirny. Níže naleznete propozice soutěže, instrukce k přihlašování a podmínky.

Prosíme, prostudujte propozice pozorně, abychom předešli pozdějším nedorozuměním. Od září 2023 se mění způsob výpočtu startovného a nově se určuje také počet rozhodčích - i pokud jste zkušenými účastníky bodových soutěží, věnujte prosím zvláštní pozornost těmto částem propozic.

Poznamenejte si také všechny termíny a nezapomeňte včas řešit lékařské prohlídky závodníků. Bez předložení lékařské prohlídky nebude start závodníka povolen.

Soutěž je určena týmům a oddílům, které uvažují o přihlášení do nominací na Mistrovství Evropy, Mistrovství světa nebo jiné mezinárodní soutěže, kam reprezentanty ČR vysílá národní rope skippingová organizace Czech Jump Rope. Jedná se o soutěž vrcholové úrovně, proto jsou pro závodníky doporučeny následující výkony v rychlostních disciplínách:


 • Single Rope Speed Sprint: 70 přeskoků (platí i pro zařazení do disciplíny Single Rope Speed Relay)
 • Single Rope Speed Endurance: 350 přeskoků
 • Single Rope Double Unders Relay: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Sprint: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Relay: 250 přeskoků

Soutěžní disciplíny a kategorie

 • Single Rope Speed Sprint
 • Single Rope Speed Endurance
 • Single Rope Triple Unders (pouze věk. kategorie 16+)
 • Single Rope Speed Relay
 • Single Rope Double Unders Relay
 • Double Dutch Speed Relay
 • Double Dutch Speed Sprint


 • Single Rope Individual Freestyle
 • Single Rope Pair Freestyle
 • Single Rope Team Freestyle
 • Double Dutch Single Freestyle
 • Double Dutch Pair Freestyle
 • Double Dutch Triad Freestyle (pouze věk. kategorie 16+)
 • Wheel Pair Freestyle
 • Show Freestyle (pouze věk. kategorie 16+)

Věkové kategorie:
 • 12 - 15 let
 • 16 let a starší

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka k 31. 12. 2023.
Pro zařazení týmu do věkové kategorie je rozhodující věk nejstaršího závodníka v týmu.

Genderové kategorie:

 • single disciplíny: muži, ženy
 • týmové disciplíny: muži, ženy, mix
 • disciplíny Double Dutch Triad Freestyle a Show Freestyle: bez rozlišení

V jedné genderové kategorii musí být alespoň 4 závodníci/týmy. V případě menšího počtu závodníků/týmů se kategorie slučují dle pravidel IJRU, příp. se vyhodnocuje tzv. cross-rankingem.

Soutěž probíhá podle aktuálních pravidel IJRU, pokud není v těchto propozicích uvedeno něco jiného. Zároveň pro ni platí obecná Pravidla účasti na soutěži.

Závodníci/týmy na prvních třech místech budou oceněni medailí. V případě disciplíny Show Freestlyle jednou pohárovou trofejí pro celý soutěžný tým.

Soutěž se započítává do Bodového systému Czech Jump Rope.


Startovné

Startovné každého závodníka se skládá z účastnického poplatku a ceny za každou disciplínu, ke které je závodník přihlášený:

  • základní účastnický poplatek: 450 Kč
   zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Czech Jump Rope: 150 Kč

  • cena za 1 disciplínu: 50 Kč

Startovné se hradí převodem na účet na základě vystavené faktury, vždy společně za celý tým/oddíl, nejpozději do 27. 10. 2023. V případě neúčasti přihlášeného závodníka se zaplacené startovné nevrací. V případě neúčasti pouze v některé z přihlášených disciplín se uhrazené startovné zpětně nesnižuje.

Pro poskytnutí zvýhodněné ceny musí být závodník členem Czech Jump Rope k datu podání přihlášky, tzn. musí mít schválené členství a členské příspěvky připsané na účet Czech Jump Rope. V případě registrace do Czech Jump Rope před podáním přihlášky na Reprezentační soutěž počítejte prosím s lhůtou zpracování přihlášky 5 pracovních dní.


Rozhodčí

Každý tým/oddíl je při přihlášení povinen přihlásit odpovídající počet rozhodčích, a to následovně:

SPEED: 1 rohodčí na každých 15 (i započatých) závodních vstupů v rychlostních disciplínách

FREESTYLE: 1 rozhodčí na každých 10 (i započatých) závodních vstupů ve freestylových disciplínách

První přihlašovaný rozhodčí je rozhodčí prezentace, druhý je rozhodčí obtížnosti, třetí je rozhodčí povinných prvků. Další rozhodčí se přidávají opět ve stejném pořadí - prezentace, obtížnost, povinné prvky (tedy např. pro 50 soutěžních vstupů dodává tým minimálně 2 rozhodčí prezentace, 2 rozhodčí obtížnosti a jednoho rozhodčí povinných prvků).

Závodním vstupem se rozumí účast jednoho závodníka v single disciplíně či týmu v týmové disciplíně (např. účast závodníka v disciplíně Single Rope Speed Sprint je 1 vstup, stejně jako účast 4 závodníků v disciplíně Single Rope Speed Relay, která je počítána jako 1 vstup).

Přihlášení rozhodčí na speed musí mít minimálně certifikaci IJRU rozhodčí level 1 (https://ijru.sport/rules/judge-training).  Pro freestyle musí mít certifikaci level 2 - tj. být absolventy školení rozhodčích provedeného certifikovaným školitelem IJRU.
Každý rozhodčí pro speed musí mít svůj clicker nebo mobilní aplikaci. Pro hodnocení freestyle disciplín budou rozhodčí používat oficiální zařízení (tablet s úhlopříčkou 7") s aplikací JumpRopeJudge. Hodnocení FS na vlastním zařízení nebude povoleno.

Za nedodané freestyle rozhodčí se hradí poplatek 1000 Kč (za každého chybějícího rozhodčího). Bez účasti předepsaného počtu speedových rozhodčí se nemůže tým soutěže zúčastnit (resp. může se zúčastnit jen takového počtu soutěžních vstupů, který odpovídá počtu dodaných speed rozhodčích).

V případě neúčasti přihlášených závodníků se zpětně nesnižuje požadovaný počet rozhodčích pro daný tým a rozhodčí není možné odhlásit.


Přihlašování

Nejzazší termín pro přihlášení závodníků na Reprezentační soutěž je 22. 10. 2023. Závodníci se přihlašují vždy společně za celý tým/oddíl odesláním elektronické přihlášky výhradně formulářem na webu (zaslání e-mailem není možné). K přihlášce týmu/oddílu se přikládá přehled jednotlivých závodníků, který je ke stažení u formuláře přihlášky.

Hudební doprovod pro freestylové disciplíny zašlete e-mailem na adresu martina.varkockova@czechjumprope.cz  nejpozději 27. 10. 2023. Hudební stopa musí být označena disciplínou, pro kterou je určena (SRIF, SRPF, SRTF, DDSF, DDPF, DDTF, WHPF), jménem týmu/oddílu a příjmeními všech členů závodního týmu, pro jehož sestavu se má použít (například SRPF_SkokaniCZ_NovotnaDvorakova.mp3). Délka hudební stopy musí být nejvýše 75 vteřin.

Rámcový harmonogram

 • 9:00 Otevření haly, registrace
 • 9:30 Start závodu
 • 16:30 Vyhlášení
 • 17:00 Ukončení závodu

Harmonogram se může měnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků a bude upřesněn týden před konáním soutěže.


Další informace a pokyny

Soutěž je určena pouze závodníkům s trvalým pobytem v České republice.

Odesláním přihlášky na soutěž souhlasí závodník se zpracováním osobních údajů k účelům a v rozsahu uvedeným v přihlášce.

Každý závodník je povinen mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku k datu konání soutěže. Lékařské potvrzení se předkládá před začátkem soutěže, nebo se zasílá naskenované předem na kontaktní e-mail organizátora.

Po celou dobu soutěže musí mít nezletilí závodníci zajištěn dozor dospělé osoby. Czech Jump Rope nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví, které by vznikly účastníkům po dobu trvání soutěže. Všichni závodníci, trenéři i doprovod jsou povinni seznámit se s Pravidly účasti na soutěži a dodržovat je.

Antidoping

Czech Jump Rope se hlásí k principu čistého sportu. Vyzýváme všechny týmy, trenéry a závodníky, aby se seznámili s obsahem Světového antidopingového kodexu a bez výjimek se jím řídili. Více informací na: www.antidoping.cz 


Místo konání soutěže

Sportovní hala ZŠ Jirny
Pražská 800, 25090 Jirny

https://mapy.cz/s/cojupabalo

Kontakt

Petra Jeřábková
petra.jerabkova@czechjumprope.cz 
tel.: 603 800 913