Podmínky účasti na workshopu

 1. Účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje včetně kontaktu jsou aktuální a pravdivé.
 2. Vyplněná přihláška musí být odeslána nejpozději do 25. 3. 2024, přihláška je závazná. Při naplnění kapacity workshopu může být přihlašování ukončeno i v dřívějším termínu.
 3. Cena za workshop musí být za účastníka zaplacena bankovním převodem na účet 2101549907/2010 do data splatnosti uvedeném na faktuře, jinak je přihláška neplatná. Do poznámky se uvádí jméno a příjmení účastníka, popřípadě název týmu při hromadné platbě.
 4. Pro nárokování cenového zvýhodnění pro členy Czech Jump Rope se musí účastník registrovat do Czech Jump Rope, z.s. a uhradit členský příspěvek nejpozději ve stejný den, kdy se registruje na workshop a hradí cenu workshopu.
 5. Při neúčasti na workshopu ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nařízené karantény po předložení lékařského potvrzení bude vráceno 50 % ceny workshopu.
 6. V případě omezení počtu účastníků úředním rozhodnutím, mají přednost účastníci v pořadí, jak se na workshop přihlásili. Ostatním účastnkům bude cena za workshop vrácena. Při zrušení workshopu organizátorem nebo z úředního rozhodnutí bude cena za workshop vrácena.
 7. Účastníci jsou povinni dodržet aktuální hygienická opatření platná v den konání workshopu.
 8. Každý nezletilý účastník musí mít po celou dobu workshopu zajištěn dozor dospělé osoby - zákonného zástupce nebo trenéra.
 9. Účastník či zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci, které by mohly vzniknout v průběhu akce. Doporučujeme zajištění úrazového pojištění a pojištění na škodu.
 10. Účastníci jsou povinni po celou dobu konání akce dodržovat pokyny organizátora i lektorů a dbát na bezpečnost svou i ostatních účastníků.
 11. Osobní údaje předávané účastníky při registraci slouží pro organizační zajištění akce. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji jsou na webu správce.
 12. Účastník či zákonný zástupce souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů v průběhu akce, s archivací médií a jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v tisku, na internetu, atp.
 13. Organizátorem akce je Czech Jump Rope, z.s.