Informace o ochraně osobních údajů

Organizace Czech Jump Rope, z. s. se sídlem Langweilova 694, Praha 9 - Hostavice, IČ: 07647476, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7118, je správcem osobních údajů svých členů, jejich zákonných zástupců a kontaktních osob ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě souhlasu uděleného při registraci člena, který lze kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně (resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce), a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem údajů a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Tímto rovněž není dotčeno právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které jsou stále v držení Správce.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně zpracovatelem osobních údajů, tj. subjektem poskytujícím Správci služby, v rámci kterých dochází k nakládání s osobními údaji (např. správce IT sítě, poskytovatel webhostingu apod.).

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Osobní údaje budou dále předány příslušnému sportovnímu svazu či příslušným orgánům České unie sportu, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V případě, že by vznikla potřeba osobní údaje mezinárodní organizaci předat, požádá správce o samostatný souhlas pro tento účel.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na e-mail info@czechjumprope.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.