IJRU Virtuální Mistrovství světa 2021

Aktualizace: nominace jsou uzavřeny k 15. 3. 2021 dle harmonogramu níže.

IJRU pořádá v červnu a červenci 2021 sérii tří světových šampionátů - World Championship, Junior World Championship a International Open Tournament. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 se tentokrát všechny soutěže budou odehrávat pouze virtuálně.

V souladu s pravidly IJRU nominuje Czech Jump Rope na tyto soutěže závodníky, kteří budou reprezentovat Českou republiku, a proto oslovuje trenéry českých rope skippingových týmů, aby přihlásili do nominace na světové soutěže závodníky, kteří splňují kvalifikační kriteria a mají zájem stát se součástí reprezentačního týmu za níže uvedených podmínek.

Závodníci z České republiky mají k dispozici 3 místa v každé disciplíně a každé věkové/genderové kategorii, a to na každé z uvedených soutěží. Nominovat závodníky bude Výkonný výbor v souladu s letos vydanými Pravidly nominací na mezinárodní soutěže. Protože však vládní opatření průběžně přijímaná od března 2020 znemožnila konání soutěží, která by umožnila závodníkům získávat body do stávajícího Bodového systému, stanovil Výkonný výbor Czech Jump Rope dodatečná kriteria nominací na Virtuální mistrovství světa 2021:

 • výběr nominovaných závodníků proběhne na základě hodnocení videí panelem certifikovaných rozhodčích
 • pro hodnocení se použijí aktuální pravidla IJRU pro Virtuální mistrovství světa 2021 (více o změnách v pravidlech jste se mohli dočíst také v aktualitách na webu)
 • pro speedové disciplíny jsou dále stanovena tato kvalifikační kriteria
 • Single Rope Speed Sprint: 70 přeskoků (platí i pro zařazení do disciplíny Single Rope Speed Relay)
 • Single Rope Speed Endurance: 350 přeskoků
 • Single Rope Double Unders Relay: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Sprint: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Relay: 250 přeskoků

Harmonogram a postup pro přihlášení do nominace

 1. Zájemci o nominaci na Virtuální mistrovství světa 2021 se přihlásí elektronickou přihláškou na webu Czech Jump Rope prostřednictvím oficiálního zástupce svého týmu/oddílu. Součástí přihlášky je uvedení soutěže, závodníků, kategorií a disciplín, ve kterých mají zájem soutěžit.
  Spolu s přihláškou zašlou zájemci nominační video pro každou disciplínu (speed i freestyle) a uhradí registrační poplatek. Video nahrávky musí splňovat pravidla IJRU, do přihlášky se vkládá pouze odkaz na video uložené na veřejně dostupném úložišti, název souboru bude ve tvaru: disciplina_tym_kategorie_jmena.
  Nejzazší termín pro zaslání přihlášek a uhrazení registračního poplatku: 1. 3. 2021

 2. Každý tým/oddíl zároveň registruje nejméně jednoho speed rozhodčího a nejméně jednoho freestyle rozhodčního IJRU Level 2, pokud se k nominaci v těchto disciplínách přihlašuje. Pokud nebude rozhodčí zaregistrován, bude týmu/oddílu účtován poplatek 1000 Kč za každého nedodaného rozhodčího (tj. maximálně 2000 Kč).
  Přihlášení rozhodčí musí být v období 1. - 8. 3. 2021 k dispozici pro komunikaci s Czech Jump Rope a hodnocení soutěžních videí. Stažení a hodnocení soutěžních videí vykonávají rozhodčí na vlastním zařízení a na vlastní náklady.
  Zároveň mohou být osloveni pro registraci do panelu rozhodčích na Virtuálním mistrovství světa IJRU.

 3. Czech Jump Rope sestaví panel(y) rozhodčích kvalifikovaných dle pravidel IJRU, které vyhodnotí výkony ze zaslaných videí do 8. 3. 2021 a informuje závodníky o výsledku nominací. Složení panelů rozhodčích i celkové výsledky hodnocení všech disciplín budou zveřejněny na webu Czech Jump Rope.
  Nominace bude nabídnuta prvním třem nejlepším výkonům v dané disciplíně a kategorii. Závodníkům, kteří se umístí na dalších místech může Výkonný výbor nabídnout účast v jiné soutěži, než do jaké se hlásili, pokud v ní budou k dispozici volná místa.

 4. Nominovaní závodníci potvrdí přijetí nominace uhrazením celé částky startovného na účet Czech Jump Rope do 15. 3. 2021. Pro přepočet ceny startovného bude použit kurz 1 USD = 23 CZK. Ekvivalent 30 USD z uhrazené částky vždy tvoří nevratnou zálohu za registraci každého závodníka na Virtuální mistrovství IJRU (viz pravidla a ceník startovného). Závodníci, kteří přijmou nominaci na mezinárodní soutěž, se stávají členem reprezentačního týmu České republiky.
  Při nepotvrzení nominace nebo neuhrazení startovného v termínu nabídka účasti v reprezentačním týmu zaniká a Czech Jump Rope může oslovit s nabídkou nominace další závodníky v pořadí.

 5. (aktualizováno 25.2.) Členové reprezentačního týmu obdrží od Czech Jump Rope unikátní kódy pro nahrání soutěžního videa ihned, jakmile IJRU dá soutěžní kódy k dispozici - dle aktuálního harmonogramu nejpozději do 9. 8. 2021. Následně závodníci nahrají SOUTĚŽNÍ VIDEO dle pravidel IJRU, které zašlou Czech Jump Rope do 20. 8. 2021.

 6. Náklady na účast v nominacích i na Virtuálním mistrovství světa 2021 hradí závodníci či jejich oddíl/tým. Czech Jump Rope zajišťuje komunikaci s IJRU, přihlašování závodníků a organizačně provedení úhrady startovného za celý reprezentační tým.

Poplatky a startovné

 • Registrační poplatek za přihlášení k nominaci: 200 Kč za každé video resp. každý soutěžní vstup
 • Poplatek za každého nedodaného rozhodčího s požadovanou kvalifikací: 1000 Kč
 • Startovné na Virtuálním mistrovství světa 2021: nevratná záloha 30 USD za každého závodníka
 • Poplatky za účast v jednotlivých disciplínách viz https://ijru.sport/s/Virtual-Championship-Series-Pricing-Package-amended.pdf

 • Poplatky a startovné se hradí na účet Czech Jump Rope č. 2101549907 / 2010

   

Ostatní pravidla a podmínky

Pro nominace a výběr reprezentačního týmu se použijí platná Pravidla nominací na mezinárodní soutěže (zejm. obecná ustanovení kapitol IV. - VI., netýkající se bodového systému).

Pro nominační videa platí stejná pravidla jako pro soutěžní videa na Virtuální mistrovství IJRU, s výjimkou úvodního zobrazení soutěžního kódu IJRU. Ten bude v nominačním videu nahrazen zobrazením názvu týmu/oddílu, závodníka/ů, kategorie a disciplíny (může být např. vytištěné a ukázané na kameru). Video nahrávky, které nesplní podmínky, budou z nominačního procesu vyřazeny. Kromě výše uvedeného českého překladu pravidel, je zájemcům k dispozici též anglický originál.

Doporučujeme, aby nominační i soutěžní video bylo vytvořeno za shodných podmínek - tj. stejné místo, osvětlení, ozvučení, ustrojení závodníků. Pro soutěžní video je vhodné, aby závodníci měli oblečení doplněné zřetelnou vlajkou ČR.

Při pořizování videí musí všichni zúčastnění respektovat aktuálně platná vládní opatření proti šíření COVID-19. Při přihlašování do nominací a do reprezentačního týmu by závodníci měli brát v úvahu, že mimořádná opatření či další okolnosti mohou znemožnit natočení soutěžního videa ve stanovených termínech a zaplacená záloha za účast na Virtuálním mistrovství světa propadne ve prospěch pořadatele. Toto riziko jde na vrub přihlášených a nebude nijak kompenzováno ze strany Czech Jump Rope.

Zaslaná soutěžní i nominační videa může Czech Jump Rope bez omezení zveřejňovat a používat k propagačním, vzdělávacím a obdobným účelům, a to i s možností jejich dodatečného upravování. Za takové použití videa nenáleží autorům ani závodníkům finanční nebo jiná odměna.

Na účast v reprezentačním týmu ČR pro Virtuální mistrovství světa IJRU nevzniká právní nárok. Oddílu/týmu/závodníkům za účast na Virtuálním mistrovství světa nenáleží žádná finanční ani jiná odměna. Czech Jump Rope může o účasti českých závodníků na Virtuálním mistrovství světa informovat v elektronických médiích i v tisku, a to vč. použití jména týmu, závodníků, fotografií, videí a informací o výsledcích soutěže.

Pro účast na Virtuálním mistrovství světa IJRU 2021 platí aktuální anti-dopingová pravidla IJRU. O podmínkách a způsobu testování závodníků pro MS 2021 poskytne IJRU informace dodatečně.