IJRU Mistrovství světa

World Championships 2020

 

IJRU pořádá v červenci 2020 v kanadské Ottawě sérii tří světových šampionátů - World Championship, Junior World Championship a International Open Tournament. V souladu s pravidly IJRU nominuje Czech Jump Rope na tyto soutěže závodníky, kteří budou reprezentovat Českou republiku, a proto oslovuje trenéry českých rope skippingových týmů, aby přihlásili do nominace na světové soutěže závodníky, kteří splňují kvalifikační kriteria a mají zájem stát se součástí reprezentačního týmu za níže uvedených podmínek.

Aktualizace: Ve shodnou dobu se v Ottawě rovněž bude konat Double Dutch Contest World 2020 championships - více o pravidlech na webu soutěže. I na tuto soutěž se můžete hlásit v rámci přihlášky do reprentačního týmu.

Přihlášku za své závodníky zašle trenér týmu nejpozději do 29. 2. 2020 pomocí formuláře níže.

Závodníci z České republiky mají k dispozici 3 místa v každé disciplíně a každé věkové/genderové kategorii, a to na každé z uvedených soutěží. Nominovat závodníky bude Výkonný výbor, a to na základě jejich výkonů na předešlých soutěžích a počtu disciplín, ve kterých mohou na šampionátu soutěžit. Pokud nebude možné závodníky podle těchto kriterií spravedlivě nominovat, vyhlásí Czech Jump Rope nominační závod v období březen-duben, příp. vyhlásí jiné dodatečné kritérium.

Podmínky pro přihlášení do nominace

 • Minimální věk přihlášených závodníků je 12 let k 31. 12. 2020
 • Závodníci splňují kvalifikační kritéria pro disciplíny, do kterých se přihlašují
 • Nezletilí závodníci musí mít zajištěn dospělý doprovod
 • Závodníci si uhradí veškeré náklady spojené s účastí na soutěži
 • Závodníci si sami zajistí dopravu na soutěž
 • Závodníci si sami zajistí cestovní doklady a nezbytná povolení pro cestu do místa konání soutěže
 • Tým, který přihlašuje závodníka, zajistí účast certifikovaných rozhodčích pro soutěže IJRU
 • Každý závodník musí mít lékařské potvrzení, že jeho zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start na soutěži, toto potvrzení nesmí být starší 1 roku
 • Závodník, příp. zákonný zástupce, podepíše Smlouvu o účasti v reprezentačním týmu v případě, že bude do reprezentačního týmu vybrán
 • Závodníci jsou seznámeni s Českou chartou proti dopingu (https://www.antidoping.cz/cs/ceska-charta-proti-dopingu) a se Světovým antidopingovým kodexem (https://www.antidoping.cz/cs/svetovy-antidopingovy-kodex) a dodržují zásady čistého sportu


Kvalifikační limity

 • Single Rope Speed Sprint: 70 přeskoků (platí i pro zařazení do disciplíny Single Rope Speed Relay)
 • Single Rope Speed Endurance: 350 přeskoků
 • Single Rope Double Unders Relay: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Sprint: 140 přeskoků
 • Double Dutch Speed Relay: 250 přeskoků

Splnění kvalifikačních limitů deklarují závodníci (resp. jejich trenéři) v přihlášce uvedením nejlepšího dosaženého výsledku v závodech v roce 2019 nebo 2020. Výsledky by měly být veřejně dostupné, aby je bylo možné ověřit. Pokud se v týmových disciplínách přihlašuje tým v takovém složení, v jakém se závodů dosud neúčastnil, výsledek se do přihlášky nevyplní.

Závodníci, kteří nesplňují kvalifikační limity, nebudou do příslušné disciplíny nominováni. Nevylučuje to však účast v ostatních disciplínách.

Podmínky a ceny

Přihláška do reprezentačního týmu

Přihlášku vyplňuje trenér týmu/oddílu za všechny přihlašované závodníky.

 • Tabulku závodníků si stáhněte níže a připojte ji k přihlášce.
 • Každá ze soutěží je v přihlášce uvedena na jednom listu - závodníky zapisujte do přihlášky odpovídající soutěže
 • Do přihlášky uveďte jména registrovaných rozhodčích, kteří mají nebo budou mít IJRU certifikaci a zúčastní se soutěže, do které přihlašujete závodníky

Další informace

Do nominace se mohou přihlásit všechny týmy a závodníci z České republiky.

O výsledku nominace, příp. o konání nominačního závodu, bude zástupce Czech Jump Rope informovat týmy do 15. 3. 2020.

Tým potvrdí účast závodníků v reprezentačním týmu a zajistí podepsání Smlouvy o účasti v reprezentačním týmu všemi závodníky (či jejich zákonnými zástupci) do 14 dnů od obdržení informace o nominaci.

V případě, že z kapacitních důvodů nebudou někteří přihlášení závodníci do nominace zařazeni, zůstanou v pozici "náhradníků" a mohou být dodatečně osloveni, pokud někteří z vybraných závodníků svou nominaci nepřijme.

Informace o možné anti-dopingové kontrole závodníků ve věku 18 - 35 let jsou k dispozici v následujícím dokumentu:

Detailní organizační pokyny, způsob přihlašování a platby za účast na soutěži budou doplněny postupně v průběhu února a března, jakmile IJRU otevře registrace a zveřejní další informace k organizaci.