MS 2023 - pravidla a podmínky

Níže naleznete úplná pravidla a postup nominace na soutěže World Jump Rope Championships, Junior World Championships a International Open Tournament (dále jen "MS"), které se konají 16. - 23. července 2023 v Coloradu v USA.

 1. Každý závodník, který má zájem o zařazení do reprezentačního týmu ČR musí být přihlášen odpovědným zástupcem svého týmu do nominace přihláškou na webových stránkách Czech Jump Rope, a to bez ohledu na eventuální předběžné potvrzení o splnění kvalifikačních kriterií pro nominace. Jiná cesta pro zaslání přihlášky než webový formulář není přípustná.

 2. Všichni trenéři i členové doprovodu musí být rovněž uvedeni v přihášce, aby jim Czech Jump Rope zajistil účast na MS. Cena za účast nezávodícího doprovodu odpovídá cenovým balíčkům tak, jak je nabízí pořadatel a bude fakturována dle instrukcí předaných v přihlášce. Přihlášku doprovodu lze v případě potřeby revidovat v návaznosti na výsledek nominačního procesu pro daný tým.

 3. Nominační proces se řídí Pravidly pro nominace na mezinárodní soutěže, stavem Bodového systému v době nominací a výsledky bodovaných soutěží započtených v bodovém systému.

 4. Po ukončení výběru závodníků nominovaných do reprezentačního týmu informuje Czech Jump Rope hlavního trenéra týmu pro MS o výsledku nominace. Trenér následně potvrdí, zda nominaci přijímá. Přijmout nominaci lze i částečně (jen pro některé závodníky nebo disciplíny). Závodníci, jejichž nominace je přijata, obdrží prostřednictvím trenéra návrh Smlouvy o účasti v reprezentačním týmu, kterou podepíší, doručí zpět do Czech Jump Rope a uhradí cenu za účast v soutěži uvedenou ve Smlouvě (zálohu a doplatek v termínech dle vystavených faktur).

 5. Spolu s podepsanou smlouvu musí všichni závodníci předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilost k účasti na soutěži. Posudek nesmí být v poslední den konání soutěže starší jednoho roku.

 6. Pokud některý z nominovaných závodníků svou nominaci nepřijme, osloví Czech Jump Rope další závodníky, kteří byli v nominaci přihlášeni, ale z kapacitních důvodů nebyli vybráni. Může dojít i k situaci, kdy se pro některé nominované závodníky rozšíři tímto způsobem množství disciplín, kterých se budou účastnit.
  Proběhne však maximálně jedno kolo takovéto dodatečné nominace, aby vytvoření reprezentačního týmu bylo ukončeno v co nejkratší lhůtě. Při následném odmítnutí nominace dalšími závodníky zůstanou místa neobsazena.

 7. Cena za účast na MS je stanovena jako součet ceny balíčku dle nabídky pořadatele a ceny startovného v disciplínách. Výše platby v CZK bude týmům sdělena vždy bezprostředně před termínem jednotlivých plateb, a to z důvodu možných změn kurzu CZK/EUR. Kromě nákladů na účast hradí závodníci náklady na reprezentační dres (viz dále).

 8. Rozhodčí zajistí každý tým na své náklady dle pravidel IJRU, případně uhradí prostřednictvím Czech Jump Rope poplatek za nedodané rozhodčí. Informace k účasti rozhodčí sdělí Czech Jump Rope týmům bezodkladně, jakmile je obdrží od pořadatele.

 9. Dopravu do místa konání soutěže si zajišťují závodníci a jejich doprovod samostatně a na své náklady.

 10. Nezletilí účastníci musí mít po celou dobu konání soutěže zajištěn doprovod a dozor dospělé osoby.

 11. Závodníci i doprovod jsou povinni sledovat aktuální opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 v době konání soutěže, a to nejen na území ČR, ale i v zemi konání soutěže, a včas zajistit splnění všech podmínek pro svou účast v soutěži.

 12. Instrukce k pořízení reprezentačního dresu obdrží hlavní trenéři týmů po uzavření nominačního procesu a podpisu smluv. Reprezentační dres se skládá povinně z trička (dámského nebo pánského) a mikiny nebo bundy. Další součásti mohou být volitelné. Pověřená osoba za Czech Jump Rope domluví s trenéry počty, velikosti příp. další požadavky a zajistí objednání a distribuci dresů týmům. Trenéři a doprovod, pokud se budou na soutěži pohybovat spolu se závodníky, si reprezentační dres musí na své náklady zajistit také.

 13. Po celou dobu konání soutěže bude přítomen Vedoucí reprezentačního týmu, který zajistí komunikaci s pořadatelem.

 14. Všechny termíny stanovené pro nominační proces musí být ze strany přihlášených týmů/závodníků bezpodmínečně dodrženy. V opačeném případě může být závodník z nominace vyřazen.

 15. Storno podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v propozicích soutěže. V případě storna účasti a vracení části uhrazeného startovného vrací Czech Jump Rope účastníkům částku v CZK v takové výši, jak ji obdrží od pořadatele. Případné snížení/zvýšení částky vlivem kurzového rozdílu jde k tíži účastníků/týmů.

 16. Czech Jump Rope neodpovídá a neručí za případnou škodu, která by oddílům/závodníkům vznikla v souvislosti s přesunutím, omezením nebo zrušením soutěže.